HMS-opplæring for ledere

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten. Morten's konsulting har en bred og solid erfaring med å holde kurs innen dette feltet. 

kontakt oss for en uforpliktende samtale 

 

HMS grunnkurs

Pris: 2487,50 NOK
Størrelse
Det generelle HMS kurset er for deg som ikke nødvendigvis er leder eller verneombud i bedriften, men likevel ønsker å dokumentere din kompetanse innen helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Dette kurset fungerer på samme måte som våre andre kurs, men har en mer generell tilnærming. Stadig flere bedrifter har økt fokus på HMS for å oppnå økt lønnsomhet, trivsel og omdømme. Kunnskap om hvordan arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonsutvikling henger sammen, er nøkkelen for å oppnå en bedre arbeidsplass. Ved å gi ansatt HMS-ansvar, oppnår man aktiv deltagelse gjennomgående i bedriften. Dette øker lønnsomhet og trivsel, og man er med på å sikre arbeidsplassen for fremtiden. Hvorfor kan et generelt HMS kurs være nyttig? Det er flere grunner til det: Skal du eller din bedrift svare på anbud, spesielt offentlige, stilles det ofte krav om å dokumentere at bedriften har et aktivt forhold til HMS. Mellomledere eller arbeidstakere med spesielt ansvar kan ha behov for HMS kunnskap Ofte kan HMS kurs være et godt tiltak i seg selv for et forbedret arbeidsmiljø Egen kompetanseutvikling

40-timers HMS-kurs

Pris: 7790,00 NOK
Størrelse
Vårt "Grunnkurs i arbeidsmiljø" er et 40-timers HMS-kurs som dekker arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring i HMS for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kurset dekker også kravene til opplæring for arbeidsgivere, og mange tillitsvalgte deltar også på kurset vårt. Kurset består av: Første del er et todagerskurs som gjennomføres i klasserom på ett av våre mange kurssteder. Andre del er en nettbasert læringsmodul som deltakerne får tilgang til uken etter gjennomført klasseromskurs, og som gjennomføres på egenhånd. E-læringen består også av en praktisk oppgave som skal gjennomføres med leder eller AMU i egen virksomhet. Sammen utgjør disse delene et 40-timers HMS-kurs. OBS: For dem som ikke er pålagt 40 timer opplæring (eksempelvis arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud med avtale om kortere opplæring) kan man velge kun å gjennomføre klasseromsdelen av kurset. Når kursdeltakere har gjennomført kurset, vil de få tilgang til kursbevis som dokumenterer den gjennomførte opplæringen (40-timerskurs / evt. 2-dagerskurs). Mer om kurset Hvilke plikter og oppgaver har man som verneombud eller medlem av bedriftens arbeidsmiljøutvalg? Hvilke plikter, oppgaver og ansvar har man som arbeidsgiver og leder, eller for den saks skyld som arbeidstaker i virksomheten? Vårt 40-timers HMS-kurs «Grunnkurs i arbeidsmiljø» (verneombudskurs / AMU-kurs) gir kursdeltakerne en grundig innføring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom å bygge opp deltakernes kunnskap om temaet og regelverket, men tar også sikte på å skape solid forståelse for de ulike rollene i HMS-arbeidet, hva som forventes av dem og hvordan man jobber godt med det systematiske HMS-arbeidet i praksis. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU), men også kravene til opplæring for arbeidsgivere. Opplæring er en sentral del av HMS-arbeidet i virksomheten, og dette kurset kan hjelpe din bedrift til å få løftet kompetansen i HMS-arbeidet og dermed bedre kunne etterleve regelverkskravene. Kurset belyser hvordan HMS-arbeidet kan utføres på en god måte gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid. Denne tilnærmingen gjenspeiles også i selve kurset, hvor dialog, refleksjon og gruppearbeid står sentralt.

HMS KURS FOR LEDERE

Pris: 2487,50 NOK
Størrelse
Våre HMS kurs forholder seg til de til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet, og er alltid oppdatert i takt med endringer i lover og forskrifter. Kurset dokumenteres med kursbevis for gjennomført HMS opplæring for ledere. Målgruppe Bedriftens øverste leder (daglig leder) og ansatte med ledende stillinger. Krav til forkunnskaper Ingen Kurset er nettbasert og ingen nedre eller øvre grense for deltagelse

Verneombudskurs

Pris: 2487,50 NOK
Størrelse
Verneombudskurset er et alternativ til det vanlige 40-timerskurset for verneombud. Verneombud skal ha tilstrekkelig kunnskap og opplæring til å utføre vervet på en forsvarlig måte. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at verneombudet får den nødvendige opplæringen gjennom verneombudskurs. I utgangspunktet skal opplæringen for verneombud være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i de fleste tilfeller avtale kortere opplæringstid dersom forholdene tillater det og risikobildet er begrenset. Dette HMS kurset er nettopp et alternativ til vanlig 40-timerskurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det må skrives en avtale som dokumenterer at partene finner det hensiktsmessig å velge alternativt verneombudskrus. En mal til en skriftlig avtale mellom partene kan fåes stilsendt på forespørsel. . Denne må fylles ut, sammen med en forsvarlighetsvurdering, og oppbevares av bedriften. Det anbefales å underskrive denne avtalen før man setter igang med verneombudskurset.